“ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ” παιδικός σταθμός

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΣΙΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2023-2024

Αριθμός διακήρυξης 1/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός διακήρυξης 1/2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός διακήρυξης 1/2021

Πίνακας απολογισμού Οικ. έτους 2018

Οικ. έτους 2018 του  Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Ν.Π.Ι.Δ. – Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας» έχοντας υπ’ όψιν: α. Τις διατάξεις της με αριθμό Δ22/οικ. 11828/293/13-3-2017 (ΦΕΚ 1157/Β/04-04-2017) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, β. Την με αριθμό 167/1/18-10-2019 απόφαση του ΔΣ του «Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας», γ. Το Καταστατικό του Ιδρύματος, δ. Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος και ε. Την εν γένει Νομοθεσία και Νομολογία.

Πίνακας απολογισμού Οικ. έτους 2017

Οικ. έτους 2017 του Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας

Το Ν.Π.Ι.Δ. - Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας» προκηρύσσει

Α) Την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή / Διευθύντριας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 11 μηνών, πλήρους απασχόλησης για τον παιδικό σταθμό του Ιδρύματος με την επωνυμία «Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας», που εδρεύει στην Καλαμάτα Μεσσηνίας. Οι αποδοχές θα είναι σύμφωνες με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός διακήρυξης 1/2017

Πίνακας απολογισμού Οικ. έτους 2016

Οικ. έτους 2016 του Παπαδοπουλείου Βρεφοκομείου Καλαμάτας